Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Spółka podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, które stanowią Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Treść dokumentu „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” obowiązująca na początku roku 2012 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 31 sierpnia 2011 r. uchwałą nr 15/1282/2011 oraz zmieniona w dniu 19 października 2011 r. uchwałą 20/1287/2011.

Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sekcji poświęconej Zasadom Ładu Korporacyjnego www.corp-gov.gpw.pl/publicationsP.asp

Spółka nie stosuje w pełni zasady ładu korporacyjnego określonej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, dotyczącej rekomendacji transmitowania obrad walnego zgromadzenia przez Internet, nie rejestrowała i nie upubliczniała przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na własnej stronie internetowej. Większość Akcjonariuszy Spółki uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia bezpośrednio. Realizując obowiązki informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na swojej stronie internetowej Spółka zapewnia Akcjonariuszom dostęp do informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń. Jednocześnie Zarząd deklaruje, iż w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona Akcjonariuszy Zarząd dołoży starań, aby zasadę wprowadzić.

W odniesieniu do obowiązku posiadania polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania Spółka potwierdza, iż zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. W Spółce nie istnieje dokument określający zasady ustalania polityki wynagrodzeń. Wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki są przedstawiane w raportach rocznych.

Rekomendacja GPW zalecająca spółkom publicznym i ich akcjonariuszom zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru nie jest obecnie stosowana. Proporcje udziału kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki zależą od zgłoszeń stosownych kandydatur, umiejętności, profesjonalizmu oraz od kompetencji kandydata/kandydatki oraz od decyzji Akcjonariuszy Spółki oraz członków Rady Nadzorczej. Spółka nie wyklucza możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn. 

Spółka nie stosuje zasady ładu korporacyjnego, jeśli chodzi o posiadanie strony internetowej w j. angielskim. Spółka nie wyklucza stosowania tej zasady w przyszłości.