Kalendarz inwestora

Kalendarz inwestora (terminy publikacji raportów)

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r: Raporty kwartalne: • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 13 maja 2014 r. • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – 13 listopada 2014 r. Raport półroczny: • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. – 27 sierpnia 2014 r. Raporty roczne: • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 20 marca 2014 r. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zawierać będą kwartalne informacje finansowe Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia nie będzie publikować rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku. W związku z terminami publikacji raportów okresowych w 2014 roku EFH S.A., w oparciu o przepis art. 159 w związku z art. 154 oraz art. 156 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 11472 z późn. zm.) - dalej „Ustawa”, informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2014 roku: 20 stycznia - 20 marca 2014 r. w związku z pracami nad raportem rocznym za 2013 r. 29 kwietnia - 13 maja 2014 r. w związku z pracami nad skonsolidowanym raportem za I kwartał 2014 r. 27 lipca - 27 sierpnia 2014 r. w związku z pracami nad skonsolidowanym raportem za I półrocze 2014 r. 30 października -13 listopada 2014 r. w związku z pracami nad skonsolidowanym raportem za III kwartał 2014r. Zgodnie z art. 159 ust. 1 i ust. 1a Ustawy, osoby, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy, tj. każdy kto, posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach EFH S.A., posiadaniem w EFH S.A. akcji lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy EFH S.A., jej pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z EFH S.A. w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego, z zastrzeżeniem postanowień art. 159 ust. 1b Ustawy: a) nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji EFH S.A., praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, b) działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji EFH S.A. oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. Dodatkowo EFH S.A. przypomina, iż okresem zamkniętym w którym obowiązują powyżej wymienione ograniczenia jest również okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji poufnej dotyczącej EFH S.A. do dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.