|

Raport bieżący nr 59/2014

04-11-2014

Zawiadomienie a trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Spółi pod firmą Europejksi Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ofercie publicznej Pani Anety Maciaszek. Zawiadomienie dotyczy zmniejszenia posiadanego udziału w Spółce w związku z transakcją sprzedaży 15.563 akcji zwykłych na okaziciela Spółki przeprowadzoną w dniu 30 pażdziernika 2014 r. Przed przeprowadzeniem transakcji Pani Aneta Maciaszek posiadała łącznie 742.063 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowiło łącznie ok. 5,06 % kapitału zakładowego Spółki. Ogólna liczba głosów posiadanych przez zawiadamiającą przed zmianą wynosiła łącznie 742.063, co stanowiło 5,05 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu transakcji zgodnie z zawiadomieniem Pani Aneta Maciaszek posiada 726.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących ok. 4,96 % kapitału zakładowego Spółki i 4,95 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z treścią zawiadomienia nie istnieją podmioty zależne od zawiadamiającego, posadające akcje Spółki oraz nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.