|

Raport bieżący nr 54/2014

09-10-2014

Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał następujące zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

1. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Jana Karaszewskiego o następującej treści: „W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. – Dz. U. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.), (dalej „Ustawa”) oraz zapisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję, że: 1) ja, niżej podpisany Jan Karaszewski, jestem osobą zobowiązaną do przekazania informacji zawartych w niniejszym piśmie, 2) osobą blisko ze mną związaną (w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 Ustawy) jest spółka PPFZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 3) przyczyną, dla której zobowiązany jestem do przekazania przedmiotowych informacji jest fakt, iż pełnię funkcję w zarządzie osoby blisko związanej (w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 Ustawy) oraz funkcję w Radzie Nadzorczej spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie; 4) przedmiotem niniejszej informacji jest transakcja nabycia przez spółkę PPFZ sp. z o.o. akcji spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.; 5) transakcja, o której mowa w pkt 4) powyżej, była zawarta w dniu 7 października 2014 r. w Warszawie na rynku regulowanym; 6) transakcja, o której mowa w pkt 4) powyżej, polegała zbyciu 742.063 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., co stanowi 5,06 % kapitału zakładowego spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. i 5,06 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. W wyniku dokonanej transakcji zostało złożone zlecenie maklerskie dotyczące zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych nabywcy. 7) w ramach transakcji, o której mowa w pkt. 4) powyżej, spółka PPFZ sp. z o.o. zbyła 742.063 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt trzy) akcje spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., po średniej cenie jednostkowej akcji w zaokrągleniu do jednego grosza w wysokości 0,35 złotego.”

2. Zawiadomienie Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Karaszewskiej o następującej treści: „W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. – Dz. U. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.), (dalej „Ustawa”) oraz zapisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję, że: 1) ja, niżej podpisana Izabela Karaszewska, jestem osobą zobowiązaną do przekazania informacji zawartych w niniejszym piśmie; 2) osobą blisko ze mną związaną (w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 Ustawy) jest spółka PPFZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 3) przyczyną, dla której zobowiązana jestem do przekazania przedmiotowych informacji jest fakt, iż jako główny udziałowiec osoby blisko związanej posiadam kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 Ustawy) oraz funkcję w Radzie Nadzorczej spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie; 4) przedmiotem niniejszej informacji jest transakcja nabycia przez spółkę PPFZ sp. z o.o. akcji spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.; 5) transakcja, o której mowa w pkt 4) powyżej, była zawarta w dniu 7 października 2014 r. w Warszawie na rynku regulowanym; 6) transakcja, o której mowa w pkt 4) powyżej, polegała zbyciu 742.063 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., co stanowi 5,06 % kapitału zakładowego spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. i 5,06 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. W wyniku dokonanej transakcji zostało złożone zlecenie maklerskie dotyczące zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych nabywcy; 7) w ramach transakcji, o której mowa w pkt. 4) powyżej, spółka PPFZ sp. z o.o. zbyła 742.063 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt trzy) akcji spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., po średniej cenie jednostkowej akcji w zaokrągleniu do jednego grosza w wysokości 0,35 złotego.”