|

Raport bieżący nr 52/2014

09-10-2014

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dalej: ustawa o ofercie, Zarząd spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 09.10.2014 r.) do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki PPFZ Sp. z o.o. w sprawie zmniejszenia udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%. Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.