|

Raport bieżący nr 49/2014

09-10-2014

Sprzedaż akcji własnych spółki

Zarząd spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku ze zbyciem wszystkich tj.650.000 akcji posiadanych przez Spółkę w spółce tj. National Trust S.A., które nastąpiło w dniu dzisiejszym, doszło do pośredniego zbycia akcji własnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie („Akcje”). Spółka National Trust S.A. jest jedynym udziałowcem spółek EFH P2 sp. z o.o. oraz EFH P3 sp. z o.o. posiadających akcje Spółki. Liczba zbytych akcji wynosi łącznie 1.398.400. Przyczyną pośredniego zbycia akcji własnych Spółki była transakcje zbycia akcji spółki National Trust S.A. Łączna wartość nominalna Akcji wynosi 13.984.000 złotych. Akcje stanowią 9,54 % w kapitale zakładowym emitenta oraz reprezentują 9,53 % na walnym zgromadzeniu Spółki.