|

Raport bieżący nr 43/2013

06-12-2013

Obligacje serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 43 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-05 Skrócona nazwa emitenta: EFH Temat: Obligacje serii A Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu 4 grudnia 2013 roku przypadał dzień wykupu obligacji hipotecznych serii A Spółki oznaczonych kodem PLEFH0000014. Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym 36/2013 z dnia 11 września 2013 roku w tym dniu obligatariusze powinni otrzymać odsetki w wysokości 8,67 zł za każdą obligację serii A oraz kwotę główną w wysokości 610 zł za każdą obligację serii A z tytułu całkowitego wykupu tych obligacji. Zarząd informuje, że obligacje nie zostały wykupione w całości w związku z trudną sytuacją finansową Spółki. Zarząd Spółki wielokrotnie informował o fakcie uzależnienia wypełnienia zobowiązań Spółki wobec obligatariuszy od terminu realizacji planowanej sprzedaży spółek i nieruchomości w związku z realizacją umów o których Spółka informowała w raportach bieżących 40/2013 z 7 listopada 2013 roku i 31/2013 z dnia 17 lipca 2013 roku. Zdaniem Zarządu Spółki wszelkie zobowiązania wobec obligatariuszy posiadających obligacje serii A Spółki zostaną wypełnione w nieodległym terminie, wraz z należnymi z tytułu opóźnienia odsetkami ustawowymi. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od EFH S.A. - EFH-1 Sp. z o.o. podpisała warunkową przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości stanowiących nieruchomości położonych Konstancinie-Jeziorna, na których zabezpieczone są obligacje serii A na rzecz CEFARM Nieruchomości Sp. z o.o. za kwotę 12 milionów złotych. Umowa ostateczna zostanie podpisana zgodnie z ustaleniami stron najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014 roku. Kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie w pierwszej kolejności przekazana bezpośrednio obligatariuszom posiadającym obligacje serii A, w celu wykupienia obligacji oraz należnych odsetek od obligacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi do dnia zapłaty. Efektywna i przebiegająca bez zakłóceń, w tym również ze strony wierzycieli Spółki, realizacja wyżej opisanej umowy pozwoli Spółce uregulować wszystkie przeterminowane zobowiązania w najszybszym możliwym terminie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja

2013-12-05 Michał Tober Wiceprezes Zarządu