|

Porozumienie z Obligatariuszami – umorzenie postępowań w sprawie ogłoszenia upadłości Spółki

20-09-2013
W związku z wycofaniem wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej przez Akura Sp. z o.o. oraz wycofaniem wniosku o ogłoszenie upadłości układowej Spółki przez Zarząd Spółki Sąd umorzył w dniu wczorajszym postępowanie w obu sprawach.
Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu wczorajszym odbyła się w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych rozprawa w związku z wnioskiem Akura Sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki (raport bieżący 32/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku) oraz w związku z wnioskiem Spółki o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu złożonym do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych (raport bieżący 34/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku). W związku z wycofaniem wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej przez Akura Sp. z o.o. oraz wycofaniem wniosku o ogłoszenie upadłości układowej Spółki przez Zarząd Spółki Sąd umorzył w dniu wczorajszym postępowanie w obu sprawach. Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania uprawomocni się w ciągu 7 dni. Zarząd Spółki wycofał swój wniosek o ogłoszenie upadłości układowej w związku z zawarciem porozumień z obligatariuszami w sprawie uregulowania zobowiązań Spółki wynikających z obligacji serii EF, G oraz H. W dniu wczorajszym i poprzedzającym Spółka zawarła porozumienia z obligatariuszami posiadającymi obligacje serii EF, G oraz H, które nie zostały spłacone przez Spółkę zgodnie z terminem ich zapadalności. Zgodnie z porozumieniem, Spółka zobowiązała się do dodatkowego zabezpieczenia obligatariuszy posiadających obligacje serii EF w postaci ustanowienia hipoteki zabezpieczającej na wybranych nieruchomościach posiadanych przez Spółkę oraz podmioty zależne. Spółka zobowiązała się również do zrealizowania bez zbędnej zwłoki transakcji sprzedaży nieruchomości, na których ustanowione jest zabezpieczenie obligacji i przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków w całości na spłatę zobowiązań wobec obligatariuszy. Zgodnie z porozumieniem, na warunki sprzedaży nieruchomości będą musieli wyrazić zgodę obligatariusze. Jednocześnie obligatariusze zobowiązali się do wstrzymania wszelkich działań windykacyjnych wobec Spółki i podmiotów zależnych oraz do nieskładania dalszych wniosków o ogłoszenie upadłości Spółki. Porozumienia zostały zawarte na czas określony i obowiązują strony w części do dnia 8 listopada 2013 roku, oraz pozostałe do dnia 28 lutego 2014 roku.