|

Komunikat prasowy Zarządu Europejskiego Funduszu HipotecznegoS.A.

15-02-2013
W dniu 15 lutego 2013 roku Zarząd Spółki złożył do Sądy Rejonowego w Warszawie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego.
Podjęliśmy tę  decyzję w związku z zapadalnością terminu do wykupu obligacji hipotecznych serii EF w dniu 18.02.2013 r. Naszym podstawowym celem jest kontynuowanie i dalszy rozwój Spółki. Wierzymy, że przeprowadzenie z sukcesem postępowania naprawczego, o którego istocie przeczytacie Państwo poniżej, umożliwi pełne zaspokojenie wszystkich naszych  obligatariuszy oraz skuteczną kontynuację działalności Spółki w przyszłości.

Michał Tober – Wiceprezes Zarządu:
„Zdaję sobie sprawę, że w najbliższych dniach nasi akcjonariusze i media będą dyskutowali przede wszystkim o naszym programie naprawczym. Chciałbym jednak podkreślić, że kiedy w połowie zeszłego roku rozpoczęliśmy zmiany w Europejskim Funduszu Hipotecznym, zdawaliśmy sobie sprawę, że sytuacja Spółki  jest bardzo trudna. Wiele kontrowersyjnych decyzji podjętych przez poprzednie Zarządy jest do dziś wielkim obciążeniem finansowym dla naszych przedsięwzięć biznesowych. Obecnie nasze działania koncentrują się w zasadzie na dwóch w nierozłączny sposób połączonych ze sobą, jednak istotnie różnych obszarach. W największym skrócie, to codzienna działalność związana z poprawą efektywności i  rozwojem biznesu hotelowego, oraz zarządzanie poważnymi problemami finansowymi mającymi swe źródła w przeszłości Spółki. Chciałbym, tak jak moi koledzy z Zarządu rozdzielić te dwa obszary tak bardzo, jak to możliwe.

Nasze obiekty hotelowe działają coraz lepiej i przynoszą zadowalające i wyższe niż średnia w branży zyski. Przez ostatnie miesiące wymieniliśmy znaczną część kadry zarządzającej poszczególnymi hotelami, oraz zbudowaliśmy efektywnie działający dział sprzedaży w Warszawie. Zredukowaliśmy zatrudnienie w całej Grupie, skonsolidowaliśmy działalność i scentralizowaliśmy najważniejsze procedury. Te decyzje już przynoszą pozytywne efekty ekonomiczne. Dla pracowników zaangażowanych w codzienną pracę związaną z obsługą naszych obiektów hotelowych zmaganie się z przeszłością Spółki z pewnością nie jest łatwe.

Stąd też chciałbym podkreślić jeszcze raz, że wszelkie działania związane z programem naprawczym nie mają wpływu na naszą codzienną działalność operacyjną i należyte wykorzystanie potencjału Spółki do generowania zysków związanych z naszymi podstawowymi obszarami działalności, w tym usługami hotelowymi i wynajmem powierzchni biurowych.”


W dniu 15 lutego 2013 roku Zarząd Spółki złożył do Sądy Rejonowego w Warszawie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. Celem wszczęcia postępowania naprawczego jest podjęcie działań zmierzających do restrukturyzacji przedsiębiorstwa celem należytego zaspokojenie wszystkich wierzycieli Spółki, co zdaniem Zarządu w sposób najlepszy i najpełniejszy zabezpieczy interesy wierzycieli. W treści oświadczenia Zarząd proponuje wszystkim Obligatariuszom w/w obligacji zawarcie układu obejmującego spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii EF na warunkach określonych w planie naprawczym. Brak przyjęcia układu przez wierzycieli spowodować może bowiem ryzyko niewypłacalności Spółki, gdyż z posiadanych na dzień dzisiejszy środków pieniężnych oraz należności Spółka może nie być w stanie obsłużyć długu w najbliższym okresie.

Spłata zobowiązań w przypadku zatwierdzenia układu nastąpi na następujących warunkach: 
odroczenie  w czasie spłaty kwoty głównej (nominalnej) zobowiązań wg następujących założeń:
karencja w spłacie zobowiązań objętych układem, począwszy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu; spłata zobowiązań nastąpi od czerwca 2014 r. uregulowanie całej kwoty nominalnej przypadających wierzycielom należności w sześciu ratach, w odstępach półrocznych począwszy od czerwca 2014 roku do grudnia 2016 roku włącznie.
odroczenie terminu spłaty długu odsetkowego w następujący sposób:
odsetki od niewykupionej wartości nominalnej obligacji od dnia ich wymagalności zostaną skapitalizowane na kwiecień 2014 i spłacone w całości w jednej racie.

Tadeusz Bieniak, Prezes Zarządu:
„Chciałbym podkreślić niezwykle ważny dla nas fakt, że nasz plan restrukturyzacji nie zakłada restrukturyzacji wartości długu, co ma miejsce w wielu takich przypadkach. Spłacona zostanie całkowita nominalna wartość zobowiązania głównego wraz z odsetkami. Zgodnie z naszą intencją, zwracamy się do obligatariuszy za pomocą przewidzianej przez odpowiednie przepisy procedury jedynie o wydłużenie w czasie okresu spłaty naszych zobowiązań w sposób opisany szczegółowo w planie naprawczym, którego wykonanie, zgodnie z przepisami będzie nadzorowane przez wyznaczonego przez Sąd nadzorcę. Środki na spłatę zobowiązań będą pochodziły z restrukturyzacji naszych aktywów, w tym sprzedaży nieruchomości, co wymaga czasu, tak, żeby uzyskać satysfakcjonującą i adekwatną do rynkowej ich wartości cenę sprzedaży oraz z przychodów z działalności podstawowej – przede wszystkim hotelarskiej. 

Jestem pewien, że przeprowadzenie z sukcesem programu naprawczego w postaci przedstawionej w piątek, 15 lutego pozwoli nam prowadzić dalej działalność operacyjną i w perspektywie 3 lat zakończyć wszelkie sprawy związane z błędnymi decyzjami podjętymi w przeszłości przez Spółkę i skupić się wreszcie na tym, co dla nas najważniejsze, czyli na codziennej pracy mającej na celu stałe podnoszenie jakości naszych usług w obiektach hotelowych, co przyniesie pozytywny efekt nie tylko dla naszych gości, ale również naszych akcjonariuszy i pracowników.

Jako Prezes Zarządu Spółki jestem codziennie do osobistej dyspozycji dla wszystkich  obligatariuszy. Wspólnie z pewnością znajdziemy satysfakcjonujące Wierzycieli i umożliwiające rozwój Spółki rozwiązania. ”